DOŚWIADCZENIE
PUNKTUALNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
ďťż
Cytroban Gepardem Biznesu 2016!

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 649 firm z siedzibą w województwie lubuskim, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc.

Wśród nich na 108 miejscu znalazła się nasza firma.

http://businessnow.pl/13309,gepardy-biznesu-2016-wojewodztwa-lubuskiego.html

zobacz więcej...

zabudowa typu: PLANDEKA
 

dł: 13,6 m; wys: 2,65m; sze: 2,45m zabudowa typu: CHŁODNIA
 

dł: 13,6 m; wys: 2,57m; sze: 2,45m

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem danych jest:
F. H. „CYTROBAN PLUS” M. Pałko – A. Laskowski, M. Pałko Spółka Jawna z siedzibą
w Zakęciu (kod pocztowy 67 – 106 Otyń), Zakęcie 48A
2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawieranych umów
cywilnoprawnych oraz ochrona bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie
monitoringu. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych osobowych wymaga
Pana/Pani zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów
dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym
wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
5. Zapis z monitoringu przechowywany będzie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia
nagrania.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, których
Administratorem jest F. H. Cytroban Plus M. Pałko – A. Laskowski, M. Pałko Spółka Jawna.
7. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych. Realizacja praw odbywa się na zasadach określonych w RODO.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter
dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa,
jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy i wykonania jej przedmiotu.
11. W przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku przy użyciu monitoringu nie jest
zalecane wejście na teren Administratora danych. Przebywanie na terenie Administratora
danych wiąże się z akceptacją przetwarzania wizerunku. Monitorowane obiekty i obszary
zostały odpowiednio oznakowane.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
podlegały profilowaniu.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

-----------------------------------------------------------

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z F. H. „CYTROBAN
PLUS” M. Pałko – A. Laskowski, M. Pałko Spółka Jawna z siedzibą w Zakęciu (kod pocztowy
67 – 106 Otyń), Zakęcie 48A

 
Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako „RODO”) Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym
o celach i sposobach przetwarzania danych jest F. H. „CYTROBAN PLUS” M. Pałko –
A. Laskowski, M. Pałko Spółka Jawna z siedzibą w Zakęciu (kod pocztowy 67 – 106 Otyń),
Zakęcie 48A. Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: cytroban@onet.pl
 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych
Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej
korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie
wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres niezbędny do prowadzenia
korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (3 lata).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie
odpowiedzi i prowadzenie korespondencji. Ponadto dane osobowe w postaci adresów e-mail mogą
być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ale wyłącznie w
przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Dane na potrzeby przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania przez zgody na tego typu
operacje.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawniane do podmiotów świadczących usługi wsparcia technicznego na
rzecz Administratora, takich jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email),
podmioty wspierające Administratora w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą
elektroniczną. Dane nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych
Administrator zapewnia każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych, prawo do
sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych
w RODO. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody, każdej osobie
przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem
zgody. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie
mógłby prowadzić do podejmowania wobec decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej
w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-----------------------------------------------------------

Administratorem Danych Osobowych jest:
F. H. „CYTROBAN PLUS” M. Pałko – A. Laskowski, M. Pałko Spółka Jawna z siedzibą w
Zakęciu (kod pocztowy 67 – 106 Otyń), Zakęcie 48A


Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej
jednak niż przez dwa miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą
przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych.
Dodatkowo w przypadku wyrażenia chęci na udział w kolejnych rekrutacjach proszę o zawarcie w
aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

2015 © Firma Handlowa Cytroban Plus Sp. J. M. Pałko, A. Laskowski, M. Pałko
Zakęcie 48A
67 - 106 Otyń
firma | oferta | flota | RODO | kontakt

tel. 68 355 50 94 | e-mail: cytroban@onet.pl

Projekt i wykonanie RcWebs.pl